The Art of War – Sun Tzu

The Art of War – 孫子兵法 – FULL Audio Book – by Sun Tzu – Business & Strategy – This is the quintessential book on War & Strategy. A perennial favorite among business leaders, strategy planners, and military generals. Sun Tzu lays down his most vital insights into strategic planning.

Intro – 0:00 – 0:26

Part 1 & 2 – 00:26 – 08:26
Chapter 01 Laying Plans
Chapter 02 Waging War

Part 3 & 4 – 08:26 – 16:13
Chapter 03 Attack By Stratagem
Chapter 04 Tactical Dispositions

Part 5 & 6 – 16:13 – 26:48
Chapter 05 Energy
Chapter 06 Weak Points and Strong

Part 7 & 8 – 26:48 – 43:43
Chapter 07 Maneuvering
Chapter 08 Variation in Tactics

Part 9 & 10 – 43:43 – 50:22
Chapter 09 The Army on the March
Chapter 10 Terrain — 00:14:42

Part 11 – 50:22 – 63:20
Chapter 11 The Nine Situations

Part 12 &13 – 63:20 – 72:46
Chapter 12 The Attack By Fire
Chapter 13 The Use of Spies

Posted in English, Kiến Thức Xã Hội, Nghệ Thuật, Nghe Đọc Truyện.

Anthony

Yêu công nghệ, thích tìm tòi học hỏi những thứ mới,
Mình tạo website này chủ yếu là để chia sẻ với bạn bè những thứ mình thấy hay. Hy vọng nó sẽ giúp được ai đó dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.
Chúc mọi người luôn vui vẻ và bình an.
Email liên lạc: admin@khatvong.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *